2114 0

Instruiri tematice

Pentru a contribui la o mai bună însuşire a investiţiilor Uniunii Europene în comunităţile ţintă, actorii locali au fost implicați activ în implementarea proiectelor de încălzire cu biomasă, de la etapa de pregătire a proiectelor până la implementarea de facto, fiind în situația de a dedica timp și resurse şi a implica întreaga comunitate. Instruirile tematice încep chiar în momentul depunerii cererii de participare a localității la programul de trecere la încălzirea pe biomasă în instituțiile publice.

Instruiri pentru liderii comunitari

  Liderii comunitari, primari, consilieri locali, profesori  sunt instruiți cum să mobilizeze comunitatea și să selecteze în mod participativ instituția ce va beneficia de încălzire pe biomasă, cum să implementeze și să gestioneze sistemele de încălzire, să monitorizeze și evalueze participativ proiectul de încălzire cu biomasă, etc. Experții Proiectului Energie și Biomasă au susținut liderii locali, inclusiv prin instruiri specifice în stabilirea și consolidarea parteneriatelor comunitare, crearea Comitetelor locale de proiect, prezentarea tehnicilor și oportunităților de colectare a fondurilor la nivel local și național. Această abordare, de implicare a părților interesate în procesul de analiză și soluționare a problemelor în calitate de parteneri ai proiectului și nu doar de simpli beneficiari ai acestuia, corespunde cu cele mai bune practici ale comunicării pentru dezvoltare, asigurând sustenabilitatea proiectelor implementate.

În total, de la începutul proiectului şi până la sfârşitul anului 2015, peste 2,811 lideri locali, dintre care peste 70% reprezintă femei, au beneficiat de instruiri și suport din partea Proiectului Energie și Biomasă. Datorită abilităţilor de colectare a fondurilor şi de creare a parteneriatelor locale, aceștia au reușit să adune peste 29 de milioane de lei în calitate de contribuţie a comunităţilor la investiţiile UE în proiecte de încălzire cu biomasă.

După aprobarea proiectelor locale de instalare a centralelor termice pe bază de biomasă, actorii cheie locali au fost sprijiniți de experții Proiectului Energie și Biomasă în elaborarea unor planuri detaliate de implementare a proiectelor, care includ identificarea surselor de biocombustibil, asigurarea depozitării adecvate, angajarea personalului suplimentar, etc. Toate cele 127 comunități beneficiare au utilizat contribuția proprie, planificată la etapa de mobilizare a resurselor, pentru lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor (înlocuirea ușilor și a ferestrelor, izolarea pereților, etc.), renovarea sistemelor de încălzire interioare, construcția și/sau aranjarea depozitelor pentru depozitarea combustibilului din biomasă. Ulterior, managerii instituțiilor publice, primarii, membrii consiliilor locale și producătorii de biocombustibil s-au întrunit pentru a discuta responsabilitățile fiecăruia și a elabora planuri de monitorizare și evaluare. La această etapă de instruiri au fost antrenați peste 1600 de actori cheie locali. Conceptele ce țin de tehnologiile de producere a energiei din biomasă și principiile administrării corecte a sistemelor de încălzire pe biomasă au constituit subiectul altor instruiri organizate pentru același grup țintă. Un punct central al instruirilor a fost calitatea biocombustibilului, alături de cadrul legal și instituțional privind energia regenerabilă și eficiența energetică în Moldova, tipologia cazanelor pe biomasă, procedurile necesare de întreținere și funcționare, regulile de securitate și anti-incendiare, etc. Pentru liderii municipali din stânga Nistrului în 2015 au fost organizate 17 întruniri de promovare şi prezentare a avantajelor proiectelor de încălzire cu biomasă. În cadrul acestor şedinţe comune de lucru, 168 lideri municipali şi manageri de instituţii din stânga Nistrului şi-au sporit cunoştinţele despre sistemele de încălzire cu surse alternative de biocombustibil. În rezultat, 9 scrisori de intenţie pentru instalarea unei centrale termice pe biocombustibil solid au fost depuse pentru examinare către Comitetul de Selecţie a proiectelor de către instituții din stânga Nistrului. 20 de lideri municipali din regiunea transnistreană au vizitat instituțiile publice cu sisteme de încălzire pe biomasă operaționale și au vizitat producătorii de brichete și pelete din dreapta şi stingă Nistrului. Un Ghid-hartă din 8 pași care asigură încălzirea eficientă pe bază de biomasă a fost produs și plasat în toate centralele termice și instituțiile publice încălzite cu biomasă din cele 127 comunități beneficiare. Iar pentru instituțiile conectate și la colectoare solare pentru producerea apei calde menajere si centrale termice pe bază de biomasă, un alt Ghid-hartă explicativ a fost elaborat și distribui. Adițional la programul de instruire, au fost organizate vizite de studiu la instituții publice ce se încălzesc cu biomasă și la producători de biocombustibil pentru 122 de lideri locali. Aceste vizite le-au confirmat viitorilor beneficiari ai cazanelor pe biomasă siguranța privind beneficiile încălzirii pe biomasă, prin cunoașterea din prima sursă de la utilizatorii existenți a informațiilor privind modul de exploatare, care sunt problemele și cum pot fi acestea depășite.

Instruiri pentru operatorii de cazane

Pentru a pregăti introducerea cazanelor pe biomasă în instituțiile publice, a fost elaborat și organizat un Program de Instruire Introductiv pentru operatorii de cazane și personalul tehnic al instituțiilor publice. Acest ciclu de instruiri este organizat de companiile de proiectare și construcție și de personalul Proiectului după instalarea sistemelor de încălzire pe biomasă și vizează asigurarea gestionării adecvate a cazanelor ce funcționează pe bază de paie, brichete, pelete și cele mixte, pe pelete și brichete. Modulele de instruire conțin informații privind tipurile și caracteristicele combustibilului din biomasă, evaluarea calității biocombustibilului, parametrii tehnici ai cazanelor pe biomasă, încărcarea adecvată a cazanelor cu combustibil din biomasă, înlăturarea cenușii, depozitarea și curățirea cazanelor, monitorizarea procesului de producere a energiei termice și ducerea evidenței (descrierea Registrelor elaborate de Proiectul Energie şi Biomasă este arătată mai jos),  planificarea corectă a cantității de biocombustibil necesar și utilizarea rațională a acestuia; condiții adecvate de păstrare a combustibilului din biomasă; regulile de securitate a muncii și anti-incendiare în exploatarea cazanelor pe biomasă și a echipamentului adiacent, probleme comune în exploatarea cazanelor pe biomasă și modul de înlăturare a acestora. După instalarea cazanelor, operatorii au beneficiat de instruiri practice cu durata de 48 de ore din partea companiilor de proiectare și construcție, fiind simulate toate procesele de operare a centralelor termice și cele mai comune situații problematice. Modulele specifice de instruire pentru fiecare cazan și echipament suplimentar instalat au permis facilitarea instruirilor și au fost afișate în fiecare centrală, alături de Harta proceselor încălzirii eficiente cu biomasă și Ghidul Operatorilor de Cazane. Având o secțiune dedicată pentru fiecare tip de cazan, Ghidul pentru operatorii de cazane descrie într-un limbaj simplu, folosind grafice vizuale, toate detaliile operaționale ale sistemelor de încălzire pe biomasă. Totodată, operatorii de cazane au primit umidometre pentru a testa nivelul de umiditate din combustibilul din biomasă atât pe perioada păstrării, cât și înainte de a fi încărcat în cazane. În total, au fost instruiți 376 de operatori de cazane și personal tehnic din toate localitățile beneficiare.

Instruiri pentru producătorii de combustibil din biomasă

Furnizorii de combustibil din biomasă beneficiază de un program de instruiri separat, pentru a asigura nu doar partea de cerere a pieței de biocombustibili, ci și o oferă calitativă, suficientă cantitativ și accesibilă ca preț. În anul 2011, acesta includea producerea baloturilor de paie folosind diferite echipamente de balotare, inclusiv cele oferite în leasing de Proiectul Energie și Biomasă, gestionarea logisticii pentru reducerea costurilor, cerințele de depozitare. A fost elaborat și un business plan model pentru a ușura înțelegerea modelului de business și nivelului de profitabilitate al afacerii. După introducerea cazanelor pe brichete și pelete și a celor combinate, precum și odată cu evoluția rapidă a pieței de biocombustibili solizi, în anul 2012, modulele de instruire au fost revizuite ca să includă și subiecte specifice tehnologiilor de peletare și brichetare, parametrii de calitate, precum și modelele de planuri de afaceri și oportunitățile de finanțare disponibile prin mecanismul de leasing oferit de Proiectul Energie şi Biomasă și alte instituții. Practicienii locali în domeniul producerii de pelete și brichete din deșeuri agricole au fost instruiți asupra metodelor de optimizare a operațiunilor legate de biocombustibilul solid de-a lungul lanțului valoric, metodele de eficientizare a costurilor pentru a îmbunătăți producerea și calitatea combustibilului din biomasă produs local. Odată cu introducerea standardelor de calitate pentru biocombustibilul solid și a reglementărilor tehnice, au fost organizate un șir mese rotunde și seminare cu producătorii existenți. 470 reprezentanți ai companiilor producătoare de biocombustibil au fost instruiți pentru a gestiona cu succes o afacere de producere a peletelor și brichetelor, respectând standardele de calitate și satisfăcând necesitățile beneficiarilor, fie instituții publice, fie gospodării private. Producătorii de biocombustibili au beneficiat și ei de un Manual privind „Managementul calităţii biocombustibililor solizi”. Acesta abordează reglementarea tehnică ce stabilește parametrii fizici și chimici ai brichetelor și peletelor, precum și procedurile de asigurare a calității. Totodată, producătorii de pe ambele maluri ale Nistrului au participat la trei workshopuri, organizate în parteneriat cu Universitatea Agrară din Moldova şi Laboratorul de Biocombustibili solizi din cadrul Universităţii. Cei 50 de participanţi au studiat pe viu procedurile de testare a calității biocombustibilului realizate în cadrul laboratorului.