9940 0

Instruiri tematice

Pentru a contribui la o mai bună însuşire a investiţiilor Uniunii Europene în comunităţile ţintă, actorii locali au fost implicați activ în implementarea proiectelor de încălzire cu biomasă, de la etapa de pregătire a proiectelor până la implementarea de facto, fiind în situația de a dedica timp și resurse şi a implica întreaga comunitate. Instruirile tematice încep chiar în momentul depunerii cererii de participare a localității la programul de trecere la încălzirea pe biomasă în instituțiile publice.

Instruiri pentru operatorii de cazane

 În prezent, mai mult de 200 de instituții publice şi peste 1000 de gospodării casnice din Republica Moldova şi-au instalat centrale de încălzire cu biomasă.  Sistemele de încălzire cu biomasă sunt diferite față de combustia convențională realizate în sobe de lemn sau şeminee, prin controlul amestecului de aer și de biocombustibil în scopul maximizării randamentului și minimizării emisiilor. Întreținerea acestora necesită cunoştințe aplicative în domeniu. De gestiunea și mentenanța corectă depinde durabilitatea sistemelor instalate.

Centrul de Instruire al Operatorilor, în cadrul Centrului de Excelență în Construcții desfăşuroară cursuri de instruire destinate operatorilor centralelor termice pe biomasă, operatorilor sistemelor de producere a apei calde de la energia solară, angajaţilor companiilor ce prestează servicii energetice, precum și persoanelor fizice care au acasă sisteme de încălzire pe biomasă şi/sau colectoare solare. Cu suportul Proiectului Energie şi Biomasă, sălile de clasă au fost dotate cu echipamente multimedia, literatură de specialitate, un laborator conectat la sistem de încălzire pe biomasă şi colectoare solare de producere a apei calde, investiţii realizate din fonduri europene. Centrul propune 3 pachete de instruire, în care orele teoretice alternează cu activitățile practice:

Pachet de instruire de 40 de ore:

  • 1000 lei – include cazare în cămin, prînz, o pauză de cafea pe zi, certificat de participare sau de competență profesională
  • 850 lei – include un prînz, o pauză de cafea pe zi, certificat de participare sau de competență profesională 

Pachet de instruire de 90 de ore: 

  • 1900 lei – include cazare în cămin, materiale didactice, prînz, o pauză de cafea pe zi, certificat de competență profesională
  • 1600 lei – include materiale didactice, prînz, o pauză de cafea pe zi, certificat de competență profesională

Pachet de instruire de 150 ore:

  • 3000 lei – inlcude cazare în cămin, materiale didactice,prînz, pauză de cafea, certificat de competență profesională
  • 2490 lei – materiale didactice,prînz, pauză de cafea, certificat de competență profesională

Nota bene: Certificatatele de competență profesională în cadrul cursurilor de 40 de ore vor fi oferite doar persoanelor care au studii anterioare în domeniu

Instruirile vor fi ținute de experți şi practicieni acreditați din sectorul energiei regenerabile. Cursul se va desfăşura în incinta Centrului de Formare Continuă din cadrul Centrului de Excelență în Construcții şi se adresează persoanelor interesate să acumuleze cunoştințe, deprinderi şi aptitudini esențiale despre modul de funcționare şi utilizare a tehnologiilor de energie regenerabilă pentru a preveni sau a remedia eventuale deficiențe tehnice.

Date de contact:

Centrul de Excelență în Construcții

Adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Asachi, 71

Telefoane de contact: (+373) 695 90 737;  (+373) 695 46 959

E-mail: catedra.acgv@gmail.com

Site: www.ccc.md

În paralel, puteţi consulta Ghidul Operatorilor de Cazane. Având secțiuni dedicate fiecărui tip de cazan, Ghidul descrie într-un limbaj simplu, folosind grafice vizuale, toate detaliile operaționale ale sistemelor de încălzire pe biomasă. Totodată, operatorii de cazane au primit umidometre pentru a testa nivelul de umiditate din combustibilul din biomasă atât pe perioada păstrării, cât și înainte de a fi încărcat în cazane. În total, au fost instruiți 376 de operatori de cazane și personal tehnic din toate localitățile beneficiare.

Instruiri pentru liderii comunitari

  Liderii comunitari, primari, consilieri locali, profesori  sunt instruiți cum să mobilizeze comunitatea și să selecteze în mod participativ instituția ce va beneficia de încălzire pe biomasă, cum să implementeze și să gestioneze sistemele de încălzire, să monitorizeze și evalueze participativ proiectul de încălzire cu biomasă, etc. Experții Proiectului Energie și Biomasă au susținut liderii locali, inclusiv prin instruiri specifice în stabilirea și consolidarea parteneriatelor comunitare, crearea Comitetelor locale de proiect, prezentarea tehnicilor și oportunităților de colectare a fondurilor la nivel local și național. Această abordare, de implicare a părților interesate în procesul de analiză și soluționare a problemelor în calitate de parteneri ai proiectului și nu doar de simpli beneficiari ai acestuia, corespunde cu cele mai bune practici ale comunicării pentru dezvoltare, asigurând sustenabilitatea proiectelor implementate.

În total, de la începutul proiectului şi până la sfârşitul anului 2015, peste 2,811 lideri locali, dintre care peste 70% reprezintă femei, au beneficiat de instruiri și suport din partea Proiectului Energie și Biomasă. Datorită abilităţilor de colectare a fondurilor şi de creare a parteneriatelor locale, aceștia au reușit să adune peste 29 de milioane de lei în calitate de contribuţie a comunităţilor la investiţiile UE în proiecte de încălzire cu biomasă.

După aprobarea proiectelor locale de instalare a centralelor termice pe bază de biomasă, actorii cheie locali au fost sprijiniți de experții Proiectului Energie și Biomasă în elaborarea unor planuri detaliate de implementare a proiectelor, care includ identificarea surselor de biocombustibil, asigurarea depozitării adecvate, angajarea personalului suplimentar, etc. Toate cele 127 comunități beneficiare au utilizat contribuția proprie, planificată la etapa de mobilizare a resurselor, pentru lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor (înlocuirea ușilor și a ferestrelor, izolarea pereților, etc.), renovarea sistemelor de încălzire interioare, construcția și/sau aranjarea depozitelor pentru depozitarea combustibilului din biomasă. Ulterior, managerii instituțiilor publice, primarii, membrii consiliilor locale și producătorii de biocombustibil s-au întrunit pentru a discuta responsabilitățile fiecăruia și a elabora planuri de monitorizare și evaluare. La această etapă de instruiri au fost antrenați peste 1600 de actori cheie locali. Conceptele ce țin de tehnologiile de producere a energiei din biomasă și principiile administrării corecte a sistemelor de încălzire pe biomasă au constituit subiectul altor instruiri organizate pentru același grup țintă. Un punct central al instruirilor a fost calitatea biocombustibilului, alături de cadrul legal și instituțional privind energia regenerabilă și eficiența energetică în Moldova, tipologia cazanelor pe biomasă, procedurile necesare de întreținere și funcționare, regulile de securitate și anti-incendiare, etc. Pentru liderii municipali din stânga Nistrului în 2015 au fost organizate 17 întruniri de promovare şi prezentare a avantajelor proiectelor de încălzire cu biomasă. În cadrul acestor şedinţe comune de lucru, 168 lideri municipali şi manageri de instituţii din stânga Nistrului şi-au sporit cunoştinţele despre sistemele de încălzire cu surse alternative de biocombustibil. În rezultat, 9 scrisori de intenţie pentru instalarea unei centrale termice pe biocombustibil solid au fost depuse pentru examinare către Comitetul de Selecţie a proiectelor de către instituții din stânga Nistrului. 20 de lideri municipali din regiunea transnistreană au vizitat instituțiile publice cu sisteme de încălzire pe biomasă operaționale și au vizitat producătorii de brichete și pelete din dreapta şi stingă Nistrului. Un Ghid-hartă din 8 pași care asigură încălzirea eficientă pe bază de biomasă a fost produs și plasat în toate centralele termice și instituțiile publice încălzite cu biomasă din cele 127 comunități beneficiare. Iar pentru instituțiile conectate și la colectoare solare pentru producerea apei calde menajere si centrale termice pe bază de biomasă, un alt Ghid-hartă explicativ a fost elaborat și distribui. Adițional la programul de instruire, au fost organizate vizite de studiu la instituții publice ce se încălzesc cu biomasă și la producători de biocombustibil pentru 122 de lideri locali. Aceste vizite le-au confirmat viitorilor beneficiari ai cazanelor pe biomasă siguranța privind beneficiile încălzirii pe biomasă, prin cunoașterea din prima sursă de la utilizatorii existenți a informațiilor privind modul de exploatare, care sunt problemele și cum pot fi acestea depășite.

Instruiri pentru producătorii de combustibil din biomasă

Furnizorii de combustibil din biomasă beneficiază de un program de instruiri separat, pentru a asigura nu doar partea de cerere a pieței de biocombustibili, ci și o oferă calitativă, suficientă cantitativ și accesibilă ca preț. În anul 2011, acesta includea producerea baloturilor de paie folosind diferite echipamente de balotare, inclusiv cele oferite în leasing de Proiectul Energie și Biomasă, gestionarea logisticii pentru reducerea costurilor, cerințele de depozitare. A fost elaborat și un business plan model pentru a ușura înțelegerea modelului de business și nivelului de profitabilitate al afacerii. După introducerea cazanelor pe brichete și pelete și a celor combinate, precum și odată cu evoluția rapidă a pieței de biocombustibili solizi, în anul 2012, modulele de instruire au fost revizuite ca să includă și subiecte specifice tehnologiilor de peletare și brichetare, parametrii de calitate, precum și modelele de planuri de afaceri și oportunitățile de finanțare disponibile prin mecanismul de leasing oferit de Proiectul Energie şi Biomasă și alte instituții. Practicienii locali în domeniul producerii de pelete și brichete din deșeuri agricole au fost instruiți asupra metodelor de optimizare a operațiunilor legate de biocombustibilul solid de-a lungul lanțului valoric, metodele de eficientizare a costurilor pentru a îmbunătăți producerea și calitatea combustibilului din biomasă produs local. Odată cu introducerea standardelor de calitate pentru biocombustibilul solid și a reglementărilor tehnice, au fost organizate un șir mese rotunde și seminare cu producătorii existenți. 470 reprezentanți ai companiilor producătoare de biocombustibil au fost instruiți pentru a gestiona cu succes o afacere de producere a peletelor și brichetelor, respectând standardele de calitate și satisfăcând necesitățile beneficiarilor, fie instituții publice, fie gospodării private. Producătorii de biocombustibili au beneficiat și ei de un Manual privind „Managementul calităţii biocombustibililor solizi”. Acesta abordează reglementarea tehnică ce stabilește parametrii fizici și chimici ai brichetelor și peletelor, precum și procedurile de asigurare a calității. Totodată, producătorii de pe ambele maluri ale Nistrului au participat la trei workshopuri, organizate în parteneriat cu Universitatea Agrară din Moldova şi Laboratorul de Biocombustibili solizi din cadrul Universităţii. Cei 50 de participanţi au studiat pe viu procedurile de testare a calității biocombustibilului realizate în cadrul laboratorului.